Onze speerpunten


Beste Medeburger,
 
Op zondag 14 oktober 2012 trekken we met z’n allen naar de stembus om een nieuw gemeentebestuur te kiezen. U bepaalt die dag dus hoe en door wie onze gemeente de komende zes jaar bestuurd wordt.
 
Bij CD&V hebben we de afgelopen jaren vanuit de oppositiebanken constructief, maar kritisch meegewerkt aan het beleid. Natuurlijk waren we het niet met alle beslissingen eens en zijn we ervan overtuigd dat we een aantal zaken slimmer en efficiënter kunnen aanpakken. Met de kandidatenlijst die we hebben samengesteld, moet dat zeker
lukken. Het zijn stuk voor stuk fantastische mensen, allemaal even gedreven. Ze komen uit alle lagen van de bevolking en brengen allemaal hun eigen ervaringen mee. Als lijsttrekker ben ik bijzonder fier op ons team. 
 
In deze brochure stellen we de vier speerpunten van ons programma voor: zorg, vorming en vrije tijd, veiligheid en leefbaarheid. Onze kandidaten zullen de komende weken met u in dialoog treden, want de dialoog met de burger staat centraal in ons programma en in onze visie op de samenleving. Daarom ook onze campagneslogan “Omdat u telt.” Voor ons telt iedereen mee, en dat betekent heel concreet dat we naar u willen luisteren. Veranderingen worden niet geboren achter gesloten deuren, maar komen uit de maatschappij. Wij gaan voor dialoog, wij gaan voor verandering.
 
Jef Verpoorten
Lijsttrekker
 
 
Leefbaarheid: knopen doorhakken en bouwen aan de toekomst
 
Een leefbare gemeente is een gemeente waar u betaalbaar kan wonen, waar u winkels en horecazaken vindt in uw buurt en waar u zich veilig en vlot kunt verplaatsen. De voorbije jaren leek het gemeentebestuur vaak het noorden kwijt. Denk maar aan het eindeloze getwijfel tussen een tunnel of een omleiding. Wij willen onze gemeente weer op het juiste spoor zetten. Ook betere informatie is daarbij belangrijk. Wat hebt u immers aan een beleid op maat als men u niet goed informeert? CD&V staat voor een duidelijk en efficiënt beleid waarvan u het verschil merkt.
   

Eén woonloket voor al uw vragen
Bouw- of verbouwingsplannen? CD&V wil dat u met al uw vragen bij een woonloket terecht kunt. De huisvestingsambtenaar wordt er uw aanspreekpunt. Hij maakt alle informatie rond wonen, verbouwen en vergunningen centraal toegankelijk en fungeert bovendien als een verbindingspersoon. In overleg met de sociale bouwmaatschappijen werkt hij een gemeenschappelijke visie uit.
 
Ruimte voor jong en oud
Onze gemeente vergrijst en verjongt tegelijkertijd. Zowel het aantal senioren als het aantal jonge gezinnen neemt toe. CD&V wil de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen verfijnen om ze beter af te stemmen op de nieuwe behoeften van onze bevolking. In kangoeroewoningen kunnen bijvoorbeeld twee generaties samenwonen en elkaar helpen met boodschappen of kinderopvang. Ook voor andere nieuwe woonvormen willen we meer ruimte voorzien. De inrichting, duurzaamheid en toegankelijkheid van het openbaar domein moeten een aandachtspunt blijven.
 
Energie voor iedereen
We willen dringend een aantal projecten rond duurzaamheid opstarten. Vandaag zijn er verschillende instanties bezig met energie. Ze moeten hun aanbod beter afstemmen op mensen die moeite hebben om hun energiefactuur te betalen en dat ook duidelijk naar de doelgroep communiceren. Mensen in financiële moeilijkheden kunnen momenteel al renteloos lenen bij instanties zoals Duwolim.
 
Samen werk maken van werk
Er is nood aan een ruimer overlegplatform dan GAZO (Gemeentelijke Adviesraad voor Zelfstandige Ondernemers). Een nieuw platform economie moet de samenwerking en de dialoog tussen horeca, middenstand, werkgevers en toerisme verbeteren, zodat we de gemeente beter kunnen promoten. Door samen aan één zeel te trekken kunnen we onze gemeente aantrekkelijker maken voor bedrijven en verblijfstoerisme, meer evenementen en gemeentelijke acties opzetten en meer banen scheppen. Binnen het platform willen we ook een consensus bereiken over het Ruimtelijk Structuurplan Houthalen-Helchteren en welke plaatsen de klein-en groothandel daarin moeten krijgen.
 
Veilig en vlot verkeer
Mobiliteit blijft een belangrijke uitdaging. De aanpak moet duidelijk en eenvormig zijn. Het goedgekeurde mobiliteitsplan moet de basis zijn voor toekomstige ingrepen. Geen ad hoc-beleid dus, maar een doordachte en gebiedsgerichte aanpak. We willen de verkeerssnelheid aanpassen aan de categorisering van de wegen en de omgeving. We moeten ook de moed hebben om de discussie over de tunnel of de omleiding te beëindigen. Het is nu tijd voor een oplossing. Eén die financieel haalbaar en uitvoerbaar is.
 
 
Zorg zit in ons DNA
 
De visie van CD&V is vrij eenvoudig: iedereen heeft al eens hulp nodig. Maar wel de juiste hulp. Zorg dragen begint daarom met luisteren naar de mensen en hun noden detecteren. De gemeente is daar de voorbije zes jaar in tekort geschoten. We willen het aanbod haarfijn op uw noden afstemmen. Goede scholen met een kwalitatieve kinderopvang in de buurt. Betere hulp aan huis voor senioren, meer mobiliteit voor mensen met een beperking. Het hulpaanbod moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. Voor wie met sociale of financiële problemen kampt, geldt: hoe sneller je de problemen aanpakt, hoe sneller je ze oplost. Dat is waar CD&V voor staat, want zorg dragen zit ons in de genen.
 
   
 
Kinderopvang in uw buurt
De vraag naar kinderopvang stijgt, het aanbod hinkt achterop. Daardoor krijgen onze gezinnen het steeds moeilijker om werk en privé te combineren. Wat als u een opleiding moet volgen na de werkuren? Bij de minste onverwachte situatie zit u met de handen in het haar. Als u het nuchter bekijkt, is kinderopvang een maatschappelijke prioriteit. CD&V is de enige partij die deze realiteit onder ogen ziet. We willen het aanbod aanzienlijk uitbreiden én ervoor zorgen dat kinderopvang betaalbaar blijft. De capaciteit in de dagopvang moet omhoog. We zullen ook initiatieven steunen in de voor- en buitenschoolse opvang. 
Natuurlijk moeten uw kinderen zich ook goed voelen in de opvang. Dat vereist bekwame inrichters en medewerkers. We appreciëren hun werk en willen daarom investeren in opleidingstrajecten.
 
Leren stimuleren
Uw kind brengt veel tijd door op school. Leren moet kunnen in de beste omstandigheden, ongeacht de ideologie van de school. De gemeente moet alle scholen structureel steunen vanuit een heldere visie.
 
Oud, maar niet out
We leven langer, en doen dat liefst thuis. CD&V wil senioren kwaliteitsvolle en betaalbare zorg aan huis aanbieden. Ondersteunende diensten kunnen mensen langer zelfredzaam houden en uit hun isolement halen. Dat geldt uiteraard ook voor mensen met een beperking. Mantelzorg, minder mobielen vervoer en maaltijdbedeling moeten gewaarborgd blijven. We willen ook de oppasdienst uitbreiden en onderzoeken of we de capaciteit van de dagopvang niet moeten uitbreiden. Voor hulpbehoevende ouderen is een serviceflat of een rustoord niet de enige optie. Zeker voor koppels waar één van de partners hulpbehoevend is, kan een aanleunwoning aantrekkelijk zijn. Voor CD&V is
een zorgbeleid vooruitzien en de opties onderzoeken en juist inschatten.
 
Strijden tegen sociale uitsluiting
Sociale hulp moet laagdrempelig en gebruiksvriendelijk zijn. Armoede gaat immers vaak gepaard met sociale uitsluiting. Kwetsbare mensen houden hun problemen vaak voor zich en zoeken te laat hulp. Daardoor escaleren de problemen. Thuisloosheid, schulden, armoede: wij willen zorgen voor een snelle reactie, voor ondersteuning en woonbegeleiding. Een preventieve aanpak van de schuldenlast kan vele mensen, ook jonge gezinnen, uit de armoede houden. Energiearmoede willen we bestrijden door gestructureerde energieaudits te organiseren.
 
Vorming & Vrije tijd: meer kansen voor jongeren, clubs en verenigingen
 
In een leefbare gemeente valt er altijd iets te beleven. In het cultuurcentrum, de vereniging, de sportclub of gewoon bij u in de buurt. Het gemeentebestuur moet cultuur en ontspanning mogelijk maken. Dat kan door clubs of organisaties te subsidiëren of door zelf te investeren in infrastructuur. CD&V apprecieert de mateloze inzet van vrijwilligers en verenigingen en wil hen nog meer steunen. Sommige jeugdbewegingen hebben nood aan meer ondersteuning en houvast. Ten slotte is ook het toerisme belangrijk. In een gemeente met veel bezoekers krijgt de horeca meer kansen, en daar beleeft u als inwoner ook plezier aan.
 
   
 
Cultuur met kennis van zaken
De mensen die zich inzetten voor cultuur in onze gemeente, verdienen meer respect. Ze spreken met kennis van zaken. CD&V wil beter naar hun mening luisteren. Daarom moeten de adviesraden dringend opgewaardeerd worden. Het beheer en bestuur moet op een eenvormige manier gebeuren en ook op die manier gecommuniceerd worden. Ook onze verenigingen organiseren tal van culturele evenementen en bevorderen het samenleven in onze wijken. Ze hebben recht op meer steun en meer duidelijkheid over hun rol in de gemeente.
 
Bruisende buurten
In de wijken willen we een overlegforum creëren. Veel bewoners zetten zich al in als vrijwilliger. Als we de wijkinitiatieven en –verenigingen beter in kaart brengen, kunnen ze niet alleen beter samenwerken, maar krijgen hun activiteiten ook meer bekendheid. De gemeente kan alle neuzen in dezelfde richting doen wijzen en advies, steun en begeleiding bieden. Onze wijken hebben veel potentieel. Dat moet nog beter benut worden.
 
Een beter sportaanbod
Wie baat welke sporthal uit? Waar kan u terecht voor welke sport? Zijn onze sportclubs tevreden over de infrastructuur en kunnen ze er vaak genoeg gebruik van maken? Het sportbeleid is nogal warrig en onoverzichtelijk. CD&V wil een en ander uitklaren, in nauw overleg met de sportclubs. We willen een duidelijker beeld van het gebruik van de sporthallen in onze deelgemeenten en een betere samenwerking tussen de sportclubs. Jong en oud moeten hun gading vinden in het aanbod. Sport voor mensen met een beperking mag niet achtergesteld worden. Via een helder subsidiebeleid willen we al onze sportclubs eerlijke kansen bieden.
 
Toeristische troeven uitspelen
Houthalen-Helchteren moet zijn toeristische troeven beter uitspelen. Toerisme brengt immers geld in het laatje, creëert banen en doet de horeca bloeien. We worden er allemaal beter van. CD&V wil onderzoeken hoe we onze bosrijke gemeente beter kunnen promoten als groene bestemming. In het overlegplatform economie waarvan hierboven sprake is, kunnen we samen met onze toeristische sector een visie ontwikkelen die aan de basis zal liggen van een slimmer en efficiënter beleid. Ook in onze buurgemeenten bestaan initiatieven en projecten die het toerisme moeten aanzwengelen. We willen onderzoeken of we daarbij kunnen aansluiten. De Regionale landschappen spelen een belangrijke rol bij de uitbouw, het onderhoud en de financiering van projecten, met Europese middelen. Ze verdienen dan ook de nodige steun van onze gemeente.
 
Ruimte voor jongeren
De jeugdraad levert goed werk en biedt onze jeugdverenigingen en jeugdhuizen waardevolle steun. Maar de hulp mag nog ruimer en moet uitgebreid worden naar een structurele steun voor hun werking. De taken en verantwoordelijkheden wegen ook erg zwaar voor jonge vrijwilligers die nog studeren en elkaar vaak in snel tempo af lossen. Volwassenenbegeleiding, misschien ook geëngageerde ouders, zou hun werk kunnen verlichten. CD&V wil ook speelbossen, -pleinen en -straten in heel de gemeente. We moeten in overleg met jongeren bestuderen hoe we ze beter kunnen spreiden en ze dan zo snel mogelijk realiseren.
 
 
Veiligheid: tijd voor een doortastend beleid
 
Onder leiding van CD&V had de vorige bestuursploeg de criminaliteit in onze gemeente teruggedrongen. De huidige coalitie heeft de lijn niet kunnen doortrekken. Het is dus tijd voor een doortastend beleid dat orde op zaken stelt. Want, nog sterker dan de cijfers, is het onveiligheidsgevoel toegenomen. Ook wat de verkeersveiligheid betreft is er de voorbije zes jaar te weinig vooruitgang geboekt. CD&V heeft een brede en nuchtere kijk. Voor ons betekent veiligheid dat u zich veilig voelt in uw buurt en in het verkeer.
 
   
 
Buurten zonder overlast
Veiligheid is een gevoel dat begint in uw buurt. Vaak zijn het kleine ergernissen of onregelmatigheden die onbehagen veroorzaken. Hondendrollen, zwerfvuil, een verwaarloosd speelplein of een slecht verlichte straathoek.
CD&V wil dat u zich goed voelt in uw buurt en graag buiten komt om uw buren te ontmoeten. Een buurt voelt veel veiliger als de straat van de buurtbewoners is. Niet eens zo heel lang geleden zaten mensen ’s avonds nog in een stoel op de stoep te kletsen.
CD&V wil sociale buurten waar geen plaats is voor criminaliteit. Waar straten en pleinen er netjes bij liggen, waar groen, speelruimtes, ontmoetingsplekken en winkels leven in de brouwerij brengen en zorgen voor sociale controle. Bij overlast moet de politie doortastend kunnen optreden. CD&V eist ook dat het debat over de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) gevoerd wordt.
 
Maatschappelijke problemen aanpakken
Criminaliteit wordt ook veroorzaakt door maatschappelijke fenomenen. Denk maar aan drugsoverlast, gokproblemen, hangjongeren… Net deze fenomenen tasten uw veiligheidsgevoel sterk aan. Alleen sanctioneren is echter dweilen met de kraan open. Daarom wil CD&V een gericht beleid dat deze problemen ook bij de wortels aanpakt.
 
Veilig in het verkeer
Misschien herkent u het gevoel. Toen uw kind leerde fietsen, was u eerst heel fier, en dan knaagde al snel de ongerustheid. Hopelijk is hij later voorzichtig in het verkeer! Exact om die reden is verkeersveiligheid voor ons een topprioriteit. Helaas zijn de knelpunten per wijk en deelgemeente de voorbije zes jaar niet in kaart gebracht. Het gemeentebestuur is hier zwaar in gebreke gebleven. CD&V wil er meteen werk van maken en oplossingen bieden die de zwakke weggebruikers beschermen. Er moeten veilige wegen met afgescheiden fietspaden komen en conflictvrije kruispunten, waar fietsers en voetgangers uit elkaars vaarwater blijven. Elk verkeersslachtoffer is er één te veel. We geloven ook dat verkeersveiligheid en een vlotte mobiliteit perfect te verzoenen zijn. Maar het vergt wel een doordacht beleid.